Skolens ordensregler

 

Som elev på Bavnebakkeskolen skal du vise hensyn, tale ordentligt og gøre dig umage.

Skolens ordensregler skal overholdes.

  1. Lokaler, fællesarealer og toiletter skal holdes pæne og rene.
  2. Skolens inventar og materialer skal behandles ordentligt. Dine bøger skal bindes ind.
  3. Før du forlader et lokale, skal du rydde op efter dig. Efter sidste time skal stolene i lokalet sættes op. Der er dukseordning på alle klassetrin.
  4. Mobiltelefon må kun bruges i undervisningstiden efter aftale med din lærer.
  5. I frikvartererne må du opholde dig i klasserne eller på de anviste steder, såfremt det sker på en rolig og stilfærdig måde. Det tilskyndes at en del af de lange pauser tilbringes udendørs på skolens arealer. Dog undtaget forpladsen (v. elefanten). Det er til enhver tid lærerens skøn og påbud der gælder.
  6. I spisefrikvarteret bliver læreren hos eleverne i 0.-6. klasse i de første 10 minutter. Der må alene spises i klasselokalerne eller udendørs. Såvel inde som ude gælder det, at du skal rydde op efter dig selv.
  7. Du må ikke forlade skolens område - i skoletiden - uden skriftlig tilladelse.
  8. Der må ikke ryges på skolens område, gælder også e-cigaretter.
  9. Efter endt skoletid skal du forlade skolens område, med mindre andet er aftalt.
  10. Klasselæreren kan give fri i indtil en dag. Fritagelse ud over en dag gives af skolelederen. Fritagelse for gymnastik sker normalt ved skriftlig henvendelse til skolen med oplysning om, hvor længe fritagelsen skal gælde, samt årsagen dertil. Fritagelse kan finde sted for en uge ad gangen, dog højst i fire sammenhængende uger. Derefter kræves normalt lægeattest.